Dernek Tüzüğü

Madde 1 – Derneğin Adı : ALMAN TEL TÜYLÜ AV KÖPEĞİ (DEUTSCH DRAHTHAAR) DERNEĞİ

Madde 2 – Derneğin Merkezi :  BURSA / İNEGÖL ‘de dir.

Madde 3 – Derneğin Amacı 

Ülkemizde bir çok kişi tarafından tanınan ve beslenen Deutsch Drahthaar ırkının sahiplerini bir çatı altında toplamak , Deutsch Drahthaar hakkında bilinen yanlışları ve önyargıları ortadan kaldırmak. En kaliteli Deutsch Drahthaar ırkı için araştırma yapmak, bu yönde gelen talepleri değerlendirmek ve çözüm üretmek, doğru kişiler tarafından sahiplenilmesini sağlamak, üretim çiftliklerine ırk standartları hakkında ve üretim (çiftleştirme) aşamasında bilgi desteği sağlamak. Bu ırka sahip kişilerden gelebilecek; beslenme , sağlık, barınma koşulları, eğitim ve sosyalizasyon gibi sorular hakkında yardımcı olmak.

Madde 4 – Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi : 

Dernek Madde 3’deki amaçlarını gerçekleştirmek için;

a)       Deutsch Drahthaar köpeklerinin üstün fiziki ve genetik yapısı nedeniyle çok amaçlı bir ırk olarak her türlü avda kullanmayı teşvik etmek,

b)      Deutsch Drahthaar köpeklerinin ırkını kayıt altına almak ve üretilen köpeklere soyağacı (şecere) vermek

c)       Deutsch darahthaar köpeklerinin üstün meziyetli bir köpek olması sebebiyle avcıları bu köpekler hakkında aydınlatmak ve avcılık hayatlarında kullanılmalarını teşvik edip bilgilendirmek.

d)      Deustsh Drahthaar köpeklerinin ırkının devamı ve bu ırkın bozulmaması için gerekli bilimsel verileri ön planda tutmak ve ırkın sağlıklı gelişimi için her türlü bilimsel çalışma ve faaliyetlerde bulunmak ve bu tür faaliyetlere öncülük etmek. FCI ve benzeri ya da üyesi otoritelerin öngördükleri standartlarda damızlık köpeklerin ülkemizde de yetiştirilmesinin sağlanması, ayrıca FCI ‘ ca kabul edilmiş ve dünyada uygulanan ve uygulanacak olan bilimsel üretim teknik ve yöntemlerinin ülkemizde de yaygınlaşarak kullanılmasını sağlamak, gerekirse yurt dışından damızlık köpek getirmek,

e)      Deutsch Drahthaar Derneği bu köpeklerin eşleştirilmesi, bakımları ve beslenmesi ve yine eğitilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak ve amaçları doğrultusunda bu hususta yapılacak faaliyetlere öncülük ederek kendi standartlarını oluşturmak için bilimsel çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara destek vermektir.

f)        Üyeleri ve toplumu bilgilendirmek için amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, kurs, seminer, sempozyum, konferans, panel temsil, yarışma, gezi, festival, fuar ve diğer gösteri ve etkinlikler düzenleyebilir, Eğitim, Üretim ve Gösteri amaçlı köpekler yetiştirmek için tesis kurabilir, işletebilir ve kiraya verebilir.

g)       Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler, lokal kurmak ve bunları tefriş etmek,

h)      Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,

i) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul-gayrımenkul demirbaşlar satın alabilir kiralayabilir, tesis kurabilir, işletebilir, kurulu bir tesisi kiraya verebilir, işletmesini kiraya verebilir,

j) Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, geleneksel törenler (düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak,

k) Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,

l) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

m) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

n) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

o) Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

ö) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, yurt dışında temsilcilik veya şube açmak,

p) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

r) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giden konularda ortak projeler yürütmek,

s) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler-şubeler açmak,

ş) Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek Federasyon ya da Konfederasyon kurmaya, kurulu bir Federasyona ya da Konfederasyona üye olmaya karar vermeye,

t) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

y) Amaçları ile ilgili dergi ve mevkute çıkarmak,

z) Dernek Deutsch Drahthaar köpeklerinin safkanlığını korumak ve geliştirmek için yurtdışından bilirkişi ve hakemler getirebilir, bunlara ücret ödeyebilir…

    İKİNCİ BÖLÜM         

Üyelik Koşulları, ,üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelik ve Koşulları*

Madde 5- Fiil ehliyetine sahip dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir. Yabancı uyruklu kişiler Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları’nda aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahipse üye olabilirler. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca ve Dernek Başkanı tarafından imzalanıp onaylanarak en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere Dernek sekreteri tarafından kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. Hiçbir kimse derneğe üye olmaya zorlanamayacağı gibi hiçbir dernek yetkilisi de derneğe üye kabul etmesi için zorlanamaz.

Üyeliğin Sona Ermesi*

Madde 6 – Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir

Kendiliğinden:  Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma ile: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma ile: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1-      Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-      Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-      Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-      Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-      Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile ve Dernek Başkanının imzalı onayı ile üyelikten çıkarılabilir.

                Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelerin Hakları*

Madde 7 – Her üyenin;

Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelerin Yükümlülükleri*

Madde 8 – Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: üyelerin yıllık aidatları yönetim kurulu kararı ile belirlenip karar defterine işlenir. Aynı aileden üye olacak ikinci, üçüncü kişiler için yapılacak indirim yine Yönetim Kurulunca belirlenir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatlarını vermek zorundadır. Fahri üyeler aidat vermek zorunda değildir. İstekleri halinde aidat verebilirler.

Diğer yükümlülükler: üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

                                                                                             

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

                                                                                                     

Organlar

Dernek Organları*

Madde 9 – Derneğin Zorunlu Organları;

Genel kurul,

Yönetim kurulu

Denetim kuruludur

Dernek zorunlu organlar dışında başka organlar da oluşturabilir. Ancak, bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Madde 10 – Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur

Genel kurul;

1-      Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-      Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, iki yılda bir, nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

                Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca ve Başkanın yazılı izni ile çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden. Günü saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek grevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı   yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır buluna üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu bakanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 11 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

                Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a-       Dernek organlarının seçilmesi,

b-      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

c-       Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası

d-      Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e-      Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

f-        Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.

g-       Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

h-      Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

i-        Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

j-        Derneğin federasyon kurması ya da kurulmuş bir federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

k-       Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

l-        Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

m-    Derneğin vakıf kurması,

n-      Derneğin fesih edilmesi,

o-      Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

p-      Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

q-      Dernek başkanının imzalı onayı ile üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek,

r-       Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

GENEL KURUL KARARLARI:

a)      Karar Yeter Sayısı:

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin

feshifeshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınabilir.

b)      Oy Hakkından Yoksunluk:

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki

İşlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

                               Kararın İptali;

                               Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde, her halde karar tarihinden itibaren başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

                               Diğer orğanlarınorganların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tütetilmedikçetüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.   

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

                Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

                Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

                Yönetim kurulunun tüm üyeler haberdar edilmeden yaptıkları toplantılarda aldıkları kararlar ve toplantı hükümsüzdür.

                Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

                Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-      Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-      Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-      Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-      Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-      Dernek üyeliği için yapılan müracaatları görüşerek üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Sonucu müracaat sahibine en çok otuz gün içinde yazı ile bildirir üyeliğe kabul edilenler arasında yabancı uyruklu kişilerin bulunması halinde durumu on gün içinde Mülki Amirliğe yazı ile bildirmek,

6-      Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

7-      Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

8-      Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,      

9-      Genel kurulda alınan karaları uygulamak,

10-   Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

11-   Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

12-   Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak

13-   Uygun görülen zamanlarda, dernek merkezinde toplanmak. Toplantıda alınan kararlar karar defterine yazmak

14-   Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

15-   Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon ya da konfederasyon kurmaya, kurulu bir federasyona ya da konfederasyona üye olmaya karar vermeye,

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 12-

a)       Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

b)      Genel kurulca yapılan seçimi izlenen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

c)       Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

d)      Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

e)      Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

f)        Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

g)       Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

h)      Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

i)        Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar yetkileri kullanır.

Denetleme Kurulu Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

Madde 13-

                   Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

                   Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek denetim tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

                   Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

                   Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin Şubeleri

Dernek şubeleri*

Madde 14- Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Madde 15- Şubelerin, Görev ve Yetkileri            

Şubeler tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Madde 16- Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim Kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de uygulanır.

 

Madde 17- Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, iki yılda bir aralık ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğinin toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler için de bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

                Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

                Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

                                                                               BEŞİNCİ BÖLÜM

                                                                               Çeşitli Hükümler

Derneğin Gelirleri*

Madde 18 – Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-      Üye aidatı: yıllık olarak ta 50 (elli) TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,        

2-      Şube ödentisi: derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50 si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

3-      Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. Aynı şekilde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden de gerekli mercilerden izin alınmak sureti ile alınan bağış ve yardımlar,

4-      Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor, yarışması, Show, gösteri, seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-      Derneğin mal varlığından el edilen gelirler,

6-      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-      Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-      Köpek kayıt ücretlerinden elde edilen gelirler,

9-      Şecere ücretinden elde edilecek gelirler,

10-   Diğer gelirler,

 

Madde 19- Derneğin Gelir ve Gider işlemleri

                Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

                Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanununu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

                Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi “ ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir

       

                Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul*

                Madde 20 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konulanda olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

                Derneğin İç Denetimi

                Madde 21- Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız Denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Feshi ve Tasfiye*

Madde 22- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.

                Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir. Ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Lokal ve Tesis Açma

Madde 23- Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Sandık Kurma

Madde 24- Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak ristum faiz veya sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Defter ve Kayıtlar

Madde 25- Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar.

a)       Üye Kayıt Defteri

b)      Karar Defteri

c)       İşletme Hesabı Defteri

d)      Evrak Kayıt Defteri

e)      Alındı Belgesi Kayıt Defteri

f)        Demirbaş Defteri

Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

 

Madde 26- Hüküm Eksikliği

                Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanununun, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

                Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Yönetim Kurulu Başkanı                                           : FATİH TAŞKINER

 

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                                    : MUHAMMET ATEŞ

 

Sekreter                                                                    : GÖKHAN KAYA

 

Sayman                                                                     : ZAFER AYDIN

 

Yönetim Kurulu Üyesi                                               : EMRE ÜRE